Index articole

4.0 Etică

Evaluatorii vor menţine în permanenţă un standard înalt de onestitate şi integritate şi îşi vor desfăşura activităţile astfel încât să nu prejudicieze clienţii, publicul, profesia sau organismul naţional profesional de evaluare din care fac parte.
4.1 Integritate
4.1.1 Un evaluator nu trebuie să acţioneze în mod înşelător sau fraudulos.
4.1.2 Un evaluator nu trebuie să redacteze şi să comunice în mod conştient un raport care conţine opinii şi analize false, inexacte sau părtinitoare.
4.1.3 Un evaluator nu trebuie să contribuie sau să participe la un serviciu de evaluare pe care alţi evaluatori îl consideră ca nejustificat.
4.1.4 Un evaluator trebuie să acţioneze legal şi să respecte legile şi reglementările ţării în care îşi desfăşoară activitatea sau în care îndeplineşte o anumită misiune.
4.1.5 Un evaluator nu trebuie să prezinte denaturat/neadevărat calificările sale profesionale sau să sugereze o astfel de prezentare.
4.1.6 Un evaluator nu va folosi în mod conştient pretenţii sau reclame false, eronate sau exagerate, cu intenţia de a-şi asigura lucrări de evaluare.
4.1.7 Un evaluator va avea grijă ca orice salariat sau colaborator subordonat, care ia parte la misiune, să respecte acest Cod Deontologic.
4.2 Conflicte de interese
4.2.1 Un evaluator nu trebuie să acţioneze pentru două sau mai multe părţi în aceeaşi problemă, cu excepţia unui consimţământ în scris al acelor părţi.
4.2.2 Un evaluator trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a nu se ivi conflicte între interesele clienţilor săi şi cele ale altor clienţi, ale evaluatorului, ale firmei sale, rudelor, prietenilor sau asociaţilor. Posibilele conflicte vor fi evidenţiate în scris, înainte de acceptarea instrucţiunilor clientului. Orice astfel de conflicte, pe care evaluatorul le descoperă ulterior, trebuie să fie imediat comunicate. În cazul în care aceste conflicte sunt percepute de evaluator, după finalizarea evaluării, comunicarea acestora trebuie făcută într-o perioadă de timp rezonabilă.

4.3 Confidenţialitate
4.3.1 Întotdeauna, un evaluator trebuie să trateze problemele clientului cu discreţia şi confidenţialitatea corespunzătoare.
4.3.2 Un evaluator nu trebuie să divulge informaţiile sensibile, obţinute de la un client sau rezultatele unei lucrări elaborate pentru un client, altor persoane decât celor autorizate de client, cu excepţia cazului în care se solicită acest lucru în mod legal, cum ar fi situaţiile în care un evaluator trebuie să respecte anumite proceduri cvasi-judiciare, în cadrul organismului naţional profesional de evaluare recunoscut, al cărui membru este respectivul evaluator.
4.4 Imparţialitate
4.4.1 Un evaluator trebuie să efectueze o misiune cu strictă independenţă, obiectivitate şi imparţialitate şi fără a considera interesele personale.
4.4.2 Un evaluator nu trebuie să accepte o misiune care presupune raportarea unor opinii şi concluzii predeterminate.
4.4.3 Onorariile aferente unei misiuni nu trebuie să depindă de rezultatul predeterminat al oricărei evaluări sau al oricărui sfat independent, obiectiv inclus în raportul de evaluare.
4.4.4 Dacă onorariul evaluatorului este sau nu condiţionat de orice aspect al raportului, acest lucru trebuie precizat.
4.4.5 Un evaluator nu trebuie să se bazeze pe informaţiile esenţiale, furnizate de un client sau de orice altă parte, fără o verificare adecvată a acestor informaţii sau fără o confirmare a veridicităţii informaţiilor din  partea unei surse independente, cu excepţia cazului în care natura şi importanţa gradului de încredere în informaţiile primite sunt specificate ca o condiţie limitativă.
4.4.6 Un evaluator nu va accepta o misiune de evaluare care implică raportarea unor condiţii ipotetice pe care şi le-a asumat, dar care nu pot fi realizate într-o perioadă de timp rezonabilă.
4.4.7 Condiţiile ipotetice, care exprimă o posibilitate rezonabilă, pot fi raportate cu condiţia să fie însoţite de o discuţie cu privire la şansele de realizare a ipotezei precum şi la determinarea valorii care reflectă adevărata situaţie, de ex., o situaţie în care un client vrea să ştie care va fi valoarea terenului care ar putea fi decontaminat.
4.4.8 Un evaluator nu va folosi sau nu se va baza pe concluzii fără suport, bazate pe o prejudecată de orice fel sau nu va raporta concluzii care reflectă opinia că această prejudecată este necesară pentru menţinerea sau maximizarea valorii.
4.4.9 La verificarea raportului altui evaluator, un evaluator va raţiona în mod imparţial şi îşi va justifica motivele pentru care este de acord sau în dezacord cu concluziile raportului.