Reglementări noi privind creditarea persoanelor fizice – OUG 52/2016

Ordonanța de urgență nr. 52/2016 a Guvernului României, reglementează începând cu 30 septembrie 2016 drepturile şi obligaţiile părţilor în ceea ce priveşte contractele de credit pentru consumatori privind vânzarea, respectiv cumpărarea unor bunuri imobile, contractele de credit garantate cu ipotecă asupra unor bunuri imobile, aspecte privind evaluarea bonităţii înainte de acordarea unui credit de către creditorii non-financiari, anumite cerinţe prudenţiale şi de supraveghere, inclusiv pentru înfiinţarea şi supravegherea intermediarilor de credite şi a entităţilor care desfăşoară activitatea de recuperare creanţe, precum şi aspecte cu privire la furnizarea de servicii accesorii.

Citește mai departe...

Evaluarea pentru impozitare

Începând cu 1 ianuarie 2016, noul cod fiscal aduce o serie de modificari importante în ceea ce priveşte evaluarea imobilelor pentru impozitare.

O modificare importanta referitoare la impozitarea cladirilor este aceea ca ea se face în funcţie de utilizarea cladirii (nerezidenţiala, mixta) şi nu de proprietar (persoana fizica sau firma).

Tipul valorii de evaluare este nou şi difera faţa de valoarea de piaţa sau valoarea justa.

Data raportului de evaluare va fi 31 decembrie a anului anterior, iar perioada de elaborare a rapoartelor de evaluare va fi cuprinsa între 1 ianuarie şi 15 martie.

O alta schimbare importanta este eceea ca valorile estimate pentru impozitare nu vor mai avea legatura cu contabilitatea companiilor. Pentru contabilitatea firmelor vor fi întocmite rapoarte de evaluare distincte pentru relaţia contribuabilului cu fiscul.

Contribuabilii vor trebui sa selecteze cladirile evaluate pentru impozitare, nemaiexistând regula obligativitaţii evaluarii tuturor numerelor de inventar.

Va exista o baza de date în care vor fi înregistrate toate evaluarile înainte de a fi depuse, baza de date va genera o recipisa care va fi trecuta în raport, iar apoi contribuabilulva duce raportul de evaluare autoritaţilor locale.

Valoarea impozabila a cladirilor nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor juridice, se actualizeaza o data la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a cladirii întocmit de un evaluator autorizat. Pentru cladirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice impozitul pe cladiri se actualizeaza o data la 5 ani faţa de anul de referinţa. În cazul în care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii în ultimii 3 sau 5 ani (dupa caz) anteriori anului de referinţa, cota impozitului pe cladiri creşte substaţial.

Conferința Națională a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România a avut loc pe data de 20 martie 2015, la Bucuresti, în Aula Costin Murgescu a Institutului Bancar Român. Au participat delegații aleși în cadrul Adunărilor Generale ale Filialelor Asociației desfășurate în perioada 20 februarie – 13 martie 2014.

Evenimentul a fost transmis în direct iar pe ordinea de zi, printre altele, s-au aflat următoarele:

  • Informare privind activitatea desfașurată în anul 2014 și prezentarea situațiilor financiare pentru anul 2014;
  • Informare privind activitatea Comisiei de etică și disciplină;
  • Informare privind activitatea pentru anul 2015 și prezentarea Bugetului pentru anul 2015;
  • Prezentarea și aprobarea Standardelor de evaluare ANEVAR - ediția 2015.
Citește mai departe...

Conferinţa Naţională a adoptat, prin hotărârea nr. 3/2017, Standardele de evaluare obligatorii pentru activitatea de evaluare, formate din:

Acestea sunt formate din:

Standardele de Evaluare SEV, compuse din:

SEV 100 - Cadrul general (IVS Cadrul general)
SEV 101 - Termenii de referinţă ai evaluării (IVS 101)
SEV 102 - Implementare (IVS 102)
SEV 103 - Raportare (IVS 103)
SEV 104 - Tipuri ale valorii
SEV 200 - Întreprinderi şi participaţii la întreprinderi (IVS 200)
SEV 210 - Active necorporale (IVS 210)
SEV 220 - Maşini, echipamente şi instalaţii (IVS 220)
SEV 230 - Drepturi asupra proprietăţii imobiliare (IVS 230)
SEV 232 - Evaluarea proprietăţii imobiliare generatoare de afaceri
SEV 233 - Investiţia imobiliară în curs de construire (IVS 233)
SEV 250 - Instrumente financiare (IVS 250)
SEV 300 - Evaluări pentru raportarea financiară (IVS 300)
SEV 310 - Evaluări ale drepturilor asupra proprietăţii imobiliare pentru garantarea împrumutului (IVS 310)
SEV 320 - Estimarea valorii de investiţie pentru investitori individuali (EVA 5)
SEV 330 - Evaluarea bunurilor imobile în contextul Directivei privind administratorii de fonduri de investiţii alternative (EVA 7)
SEV 340 - Evaluarea bunurilor imobile și eficienţa energetică (EVA 8)
SEV 400 - Verificarea evaluării
SEV 450 - Estimarea valorii de asigurare (EVA 4)

Citește mai departe...

Activitatea de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară, precum şi modul de dobândire a calităţii de expert tehnic se organizează şi se desfăşoară în condiţiile prevăzute de O.G. nr. 2 din 21 ianuarie 2000 cu modificările și completările ulterioare.

Tabelul nominal cuprinzând experţii tehnici judiciari, cu datele de identificare, întocmit pe specialităţi şi pe judeţe, în funcţie de domiciliul acestora, se publică anual pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei şi se transmite birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice şi contabile din cadrul tribunalelor.

Activitatea de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară este reglementată în principal de următoarele acte oficiale:

Citește mai departe...

Odată cu apariția OG 24 din 30 august 2011, se reglementează activitatea de evaluare și profesia de evaluator autorizat în România.

Până la apariția acestei reglementări, ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor din România) a jucat un rol determinant în nașterea și dezvoltarea profesiei de evaluator.

Odată cu înființarea Uniunii Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, reglementarea activității de evaluare precum și modalitatea de organizare și funcționare a profesiei de evaluator autorizat este preluată de această organizație profesională de utilitate publică.

Uniunea Națională a Evaluatorilor Autorizați din România este continuatoarea Asociației Naționale a Evaluatorilor din România, preluând de la aceasta din urmă organizarea și coordonarea profesiei de evaluator.

Citește mai departe...

Extras OG 30-2011 - Cod fiscal-Impozitare

La articolul 253, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(6) În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată, cota impozitului pe clădiri se stabilește de consiliul local/Consiliul General al Municipiului București între:

a) 10% și 20% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referință;

b) 30% și 40% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referință.”

79. La articolul 253, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:

„(61) Cota impozitului pe clădiri prevăzută la alin. (6) se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârșitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. Fac excepție clădirile care au fost amortizate potrivit legii, în cazul cărora cota impozitului pe clădiri este cea prevăzută la alin. (2).”

Citește mai departe...