O întreprindere (afacere) este o entitate comercială, industrială, de servicii sau financiară care desfăşoară o activitate economică.

Întreprinderile sunt, în general, unităţi distincte de exploatare, generatoare de profit şi care furnizează clienţilor produse sau servicii.

Proprietăţi precum hoteluri, staţii de benzină, restaurante, teatre sau cinematografe, sunt numite şi proprietăţi asimilate cu o
întreprindere, proprietăţi generatoare de afaceri sau entităţi operaţionale distincte.

Acte necesare evaluări de intreprinderi (copii ale documentelor originale)

 • Certificat de înmatriculare
 • o scurtă prezentare a firmei (inclusiv istoric)
 • principalii indicatori economico-financiari ai societății comerciale
 • lista mijloacelor fixe la data de referinţa, pe suport electronic
 • investiții în curs
 • documentele ultimului control fiscal
 • situația clienţilor – furnizorilor
 • situația stocurilor de materii prime, materiale, producție neterminata, produse finite si alte active curente
 • previziuni privind activitatea societății (bugetul de venituri şi cheltuieli pe următorii 5 ani dacă există)
 • lista propunerilor de investiții pe următorii 5 ani (dacă există)
 • concurența – firme concurente
 • documente de proprietate sau dovada dreptului de folosință asupra terenului și construcțiilor, planurile terenurilor și ale clădirilor
 • situaţia creditelor contractate și a garanțiilor constituite (gajuri, ipoteci)
 • situația altor sarcini care grevează activele de bază ale societății
 • contractele de închiriere, locație de gestiune, concesiune și leasing
 • litigiile la data de referință a evaluării
 • lista mărcilor și brevetelor aparținând societății și cele aparținând unor salariați ai firmei evaluate
 • sisteme de asigurare a calității
 • forta de munca utilizată, calificarea și competențele acesteia
 • alte documente legale sau cu caracter juridic, pe care firma deținătoare le consideră necesare sau utile pentru evaluarea în cauză, referitor la activele corporale sau necorporale, dotarea tehnică și nivelul tehnologic, deprecierea fizică și funcțională, marca, vadul comercial, clientela, licențe, calitatea produselor și serviciilor furnizate, elemente legate de personalul societății și de concurență, etc.