Expertize tehnice judiciare și extrajudiciare

  • Evaluarea proprietății imobiliare;

  • Evaluări bunuri mobile economice.

Expertiza tehnică judiciară este expertiza tehnică efectuată, din dispoziţia organelor de urmărire penală, a instanţelor judecătoreşti sau a altor organe cu atribuţii jurisdicţionale, de către expertul sau specialistul numit de acestea, în vederea lămuririi unor fapte sau împrejurări ale cauzei.

Expertiză tehnică extrajudiciară este expertiza tehnică efectuată la cererea persoanelor fizice sau juridice. Expertul tehnic judiciar poate efectua şi expertize tehnice extrajudiciare, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice.

Conform Codului de Procedură Civilă și a celui de Procedură Penală, constitue abatere și se sancționează cu amendă judiciară:

  • împiedicarea în orice mod a exercitării, în legătură cu procesul, a atribuţiilor care revin experţilor desemnaţi de organul judiciar în condiţiile legii,
  • neluarea de către reprezentantul legal al persoanei juridice în cadrul căreia urmează a se efectua o expertiză a măsurilor necesare pentru efectuarea acesteia sau pentru efectuarea la timp a expertizei, precum şi împiedicarea de către orice persoană a efectuării expertizei în condiţiile legii.

Procedura privind expertiza tehnică judiciară

  • organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei judiciare numeşte expertul (daca părțile nu se învoiesc asupra numirii experților, ei se vor numi de către organul judiciar prin tragere la sorți de pe lista întocmită și comunicată de către biroul local de expertiză), indică în scris, prin încheiere sau prin ordonanţă, obiectul expertizei şi întrebările la care trebuie să răspundă acesta, stabileşte data depunerii raportului de expertiză, fixează onorariul provizoriu,
  • la termenul la care a avut loc numirea expertului, organul cu atribuţii jurisdicţionale care a dispus efectuarea expertizei înştiinţează partea despre suma ce trebuie avansată pentru expertiza dispusă în contul biroului local pentru expertize tehnice judiciare şi îi pune în vedere să plătească această sumă în termen de 5 zile de la înştiinţare,
  • partea interesată are dreptul să solicite ca pe lângă expertul tehnic judiciar numit să mai participe la efectuarea expertizei, pe cheltuiala acesteia, şi un expert tehnic judiciar, nominalizat de aceasta şi încuviinţat de organul judiciar care a dispus efectuarea expertizei, în calitate de consilier al părţii ; el poate să dea relații, să formuleze întrebări și observații și, dacă este cazul, să întocmească un raport separat cu privire la obiectivele expertizei ;un exemplar original al documentului care face dovada relaţiilor contractuale dintre parte şi expertul tehnic judiciar (consilier al părții), va fi depus la dosarul cauzei cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea raportului de către expertul tehnic judiciar numit,
  • dacă pentru expertiză este nevoie de o lucrare la fața locului sau sunt necesare explicațiile părților, ea nu poate fi făcută decat după citarea părților prin scrisoare recomandată cu conținut declarat și confirmare de primire, în care li se vor indica ziua, ora și locul unde se va face lucrarea ; citatia trebuie comunicată părții cu cel puțin 5 zile înaintea termenului de efectuare a lucrării,
  • raportul de expertiză, se depune la organul cu atribuţii jurisdicţionale care a încuviinţat expertiza,
  • plata onorariului şi a cheltuielilor cuvenite expertului tehnic judiciar, numit de către organele  cu atribuţii jurisdicţionale, pentru efectuarea expertizei, se efectuează numai prin biroul local pentru expertize tehnice judiciare.