Index articole

Evaluare
Procesul de estimare a valorii.

Evaluator
O persoană care are pregătirea profesională necesară, capacitatea şi experienţa de a efectua o evaluare. Conform OG 24/2011, persoana trebuie să fie evaluator autorizat înscrisă în Tabloul Uniunii (UNEVAR) publicat anual în Monitorul Oficial al României.

Raport de evaluare
Un document care înregistrează instrucţiunile pentru o anumită misiune de evaluare, baza de evaluare şi scopul evaluării ca şi rezultatele analizei care a condus la opinia privind valoarea. De asemenea, un raport de evaluare poate să explice procesele analitice care au fost parcurse în cursul evaluării şi să prezinte informaţiile semnificative care
au fost folosite în analiză. Tipul, conţinutul şi dimensiunea unui raport variază în funcţie de destinatar, de cerinţele legale, de tipul proprietăţii şi de natura şi complexitatea misiunii de evaluare. Rapoartele de evaluare pot fi verbale sau scrise.

Data evaluării
Data la care este valabilă opinia evaluatorului asupra valorii.

Data raportului
Data raportului de evaluare. Poate fi aceeaşi sau poate fi diferită de data evaluării.

Codul Deontologic
Conţine cerinţele de etică şicompetenţă solicitate evaluatorilor în practica lor profesională.

Proprietate imobiliară
Terenul şi toate lucrurile care sunt parte naturală a terenului (de exemplu :copacii şi mineralele). Obiectele adăugate de oameni cum ar fi clădirile şi amenajările amplasamentului.
Toate instalaţiile permanente ale clădirilor cum ar fi: conductele, sistemele de încălzire şi de aer condiţionat, cablurile electrice şi cele incluse în construcţie cum ar fi lifturile sau ascensoarele. Proprietatea imobiliară include toate construcţiile şi amenajările de la suprafaţă şi din subteran.

Proprietatea specializată
Este o proprietate care se vinde rar pe piaţă sau niciodată, cu excepţia cazului în care se vinde întreaga întreprindere sau entitatea din care face parte, din cauza unicităţii ei rezultată din proiectul şi natura sa specializată, din configuraţia sa, din mărimea, localizarea sau din alte caracteristici.

Bunurile mobile (Proprietatea mobiliară)
Includ(e) bunurile corporale şi necorporale care nu sunt incluse în proprietatea imobiliară. Elementele proprietăţii mobiliare corporale nu sunt fixate în mod permanent de proprietatea imobiliară, în general, fiind caracterizate prin mobilitatea lor. De exemplu : mobilier, stocuri, aparate, instalații, maşini, echipamente, utilaje.Întreprindere (afacere)
Este o entitate comercială, industrială, de servicii sau financiară care desfăşoară o activitate economică. Întreprinderile sunt, în general, unităţi distincte de exploatare, generatoare de profit şi care furnizează clienţilor produse sau servicii.

Proprietăţi asimilate cu o întreprindere, proprietăţi generatoare de afaceri sau entităţi operaţionale distincte Sunt proprietăţi precum hoteluri, staţii de benzină, restaurante, teatre sau cinematografe. Valoarea lor de piaţă include valoarea componentelor acestora: teren, clădiri, bunuri mobile, active necorporale şi afacerea în sine. Deoarece aceste
proprietăţi se vând, în mod uzual, ca un tot unitar operaţional, poate fi dificilă identificarea separată a valorii terenului, clădirilor şi altor elemente.

Preț
O sumă cerută, oferită sau plătită pentru un bun sau serviciu. Preţul de vânzare este un fapt istoric, indiferent dacă a fost făcut public sau dacă a fost confidenţial. Datorită capacităţii financiare, motivaţiilor sau intereselor speciale ale unui vânzător sau cumpărător, preţul plătit pentru bunuri sau servicii poate avea sau nu legătură cu valoarea care ar
putea fi atribuită de către alţii acelor bunuri sau servicii. Totuşi, preţul constituie, în general, o indicaţie asupra valorii relative date bunurilor sau serviciilor de către un anumit cumpărător şi/sau vânzător, în anumite situaţii particulare.

Costul
Reprezintă preţul plătit de cumpărător pentru bunuri sau servicii, sau suma necesară pentru a crea sau a produce bunul sau serviciul de către producător.

Piaţă
Este mediul în care bunurile, mărfurile şi serviciile sunt comercializate între cumpărători şi vânzători, prin mecanismul preţului. Conceptul de piaţă presupune că bunurile şi/sau serviciile se pot tranzacţiona fără restricţii, între cumpărători şi vânzători.

Valoarea
Este un concept economic referitor la preţul cel mai probabil convenit de cumpărătorii şi vânzătorii unui bun sau serviciu disponibil pentru cumpărare. Valoarea nu reprezintă un fapt, ci o estimare a celui mai probabil preţ care va fi plătit pentru bunuri şi servicii, la o anumită dată, în conformitate cu o anumită definiţie a valorii.

Valoarea de piaţă (conform IVS 1)
Suma estimată pentru care o proprietate ar putea fi schimbată, la data evaluării, între un cumpărător decis şi un vânzător hotărât, într-o tranzacţie cu preţ determinat obiectiv, după o activitate de marketing adecvată, în care ambele părţi au acţionat în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere.

Valoarea justă
Este definită în Standardele Internaţionale de Raportare Financiară şi în alte standarde de contabilitate, ca fiind suma la care poate fi tranzacţionat un activ sau decontată o datorie, de bunăvoie, între părţi aflate în cunoştinţă de cauză, în cadrul unei tranzacţii în care preţul este determinat obiectiv. Valoarea justă se utilizează, în general, pentru raportarea financiară, atât a valorii de piaţă, cât şi a valorilor nebazate pe piaţă. Când se poate stabili valoarea de piaţă a unui activ, această valoare va fi egală cu valoarea justă.

Valoarea de investiţie sau subiectivă.
Valoarea proprietăţii pentru un anumit investitor sau clasă de investitori, pentru obiective de investiţii sau pentru obiective de exploatare identificate. Acest concept subiectiv relaţionează o anumită proprietate de un anumit investitor, grup de investitori sau entitate, care au obiective şi/sau criterii de investiţii identificabile.

Valoarea specială
O sumă de bani peste valoarea de piaţă, care reflectă atributele/caracteristicile particulare ale unui activ care sunt valoroase numai pentru un cumpărător special.Valoarea sinergiei
Un element suplimentar de valoare care este creat în urma combinării/fuziunii a două sau mai multe proprietăţi, în urma căreia valoarea proprietăţii rezultată din combinare este mai mare decât suma valorilor proprietăţilor individuale înainte de combinarea lor.

Valoarea de lichidare
Acest termen descrie situaţia în care un grup de active folosite împreună într-o întreprindere, sunt oferite la vânzare în mod individual  (element cu element), de obicei în urma închiderii întreprinderii. Deşi este adesea asociat cu o vânzare forţată, acest termen are un alt înţeles. Nu există nici un motiv pentru care activele nu pot fi lichidate printr-o vânzare ordonată, în urma unei comercializări adecvate.

Vânzare forţată
Termenul se utilizează adesea în situaţiile în care un vânzător este obligat să vândă şi/sau nu există o perioadă de comercializare adecvată. Preţul obtenabil în această situaţie nu îndeplineşte cerinţele din definiţia valorii de piaţă. Preţul care ar putea fi obţinut în aceste situaţii va depinde de natura presiunii de a vinde, la care este supus vânzătorul, sau de motivele pentru care o comercializare adecvată nu poate fi făcută. Preţul obtenabil într-o vânzare forţată nu poate fi prezis în mod credibil, cu excepţia situaţiei în care sunt cunoscute natura presiunii de a vinde sau motivele comercializării neadecvate. Preţul obtenabil într-o vânzare forţată va avea numai o legătură întâmplătoare cu valoarea de piaţă. Deoarece vânzarea forţată este o descriere a situaţiei în care tranzacţia are loc, acest termen nu reprezintă un tip de valoare.

Valoarea de garantare a creditului ipotecar
Valoarea proprietăţii, determinată printr-o estimare prudentă a vandabilităţii viitoare a proprietăţii, pe baza aspectelor mentenabile pe termen lung ale proprietăţii, condiţiilor normale şi locale ale pieţei, utilizării curente şi utilizărilor alternative adecvate ale proprietăţii. În estimarea valorii de garantare a creditului ipotecar nu se iau în considerare elemente speculative.

Ipotecă
Plasarea unei proprietăţi imobiliare drept garanţie pentru rambursarea unui credit, conform unor clauze şi condiţii specificate.

Servituţile
Reprezintă un drept necorporal asupra proprietăţii deţinute, care încredinţează utilizarea unei părţi a acesteia fără a duce la dobândirea proprietăţii. Drepturile de trecere sunt drepturi sau privilegii dobândite prin uz, contract sau lege, cum ar fi dreptul de trecere prin sau peste o parte a unei proprietăţi imobiliare, aflată în proprietatea altei persoane.

Coproprietatea (proprietatea comună)
Poate fi creată prin împărţirea legală a drepturilor de proprietate. Un exemplu îl constituie proprietatea imobiliară care nu aparţine unui singur proprietar. Proprietatea poate aparţine unei societăţi comerciale, cu mai mulţi acţionari sau asociaţi, sau mai multor coproprietari.

Activele
În terminologia contabilă, activele sunt resurse controlate de către întreprindere, ca rezultat al unor evenimente trecute şi de la care se aşteaptă să genereze beneficii economice viitoare pentru întreprindere. Activul deţinut poate fi atât corporal, cât şi necorporal.

Cea mai bună utilizare (CMBU)
Cea mai probabilă utilizare a proprietăţii, care este fizic posibilă, justificată în mod adecvat, permisă legal, fezabilă financiar şi din care rezultă valoarea cea mai mare a proprietăţii evaluate.Deprecierea
Se referă la corecţiile efectuate asupra costului de reproducţie sau de înlocuire a activului, pentru a reflecta deteriorarea fizică, deprecierea funcţională (tehnologică) şi externă (economică).

Cost de înlocuire net (CIN)
O aplicaţie a abordării prin cost, care poate fi utilizată la estimarea valorii activelor specializate în scopuri de raportare financiară când există informaţiide piaţă insuficiente sau deloc. Costul curent al unui activ echivalent modern minus deducerile pentru deteriorarea fizică şi pentru orice forme relevante de depreciere şi optimizare.

ANEVAR
Asociația Națională a Evaluatorilor din România

IVS - uri (International Valuation Standards)
Standarde Internaționale de Evaluare

IVSC (International Valuation Standards Committee)
Comitetul pentru Standarde Internaționale de Evaluare

IVA -uri
Standarde Internaţionale de Aplicaţie în Evaluare

GN -uri
Standarde Internaţionale de Practică în Evaluare

GAVP
Concepte fundamentale ale Principiilor de Evaluare General Acceptate

IFRS-uri
Standardele Internaţionale de Raportare Financiară

IAS -uri
Standarde Internaţionale de Contabilitate

IASB
Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate

IPSAS-uri
Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public

IPSASB
Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public

DCF
Flux de numerar actualizat.